මොකද්ද මේ "0 Euro" නෝට්ටුව​?

 

 
 
දැනට Europe බොහෝ රටවල් වල සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් විදිහට තමයි මේ 0 Euro නෝට්ටුව භාවිතා කරන්නේ. මේ සමරු මුදල් සංකල්පය මුලින්ම හොයාගෙන තියෙන්නේ 1996 දී France යේ Richard Faille කියන තැනැත්තා විසිනුයි. ඔහුගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ කෞතුකාගාර​, සංචාරක ආකර්ෂක ස්ථාන​, උද්‍යාන නරඹන්න එන අයට එම ස්ථාන වල සමරු සටහනක් විදිහට කාසියක් නිර්මාණය කර දීමයි. ඒ අනුව 1996 දී ඔහු විසින් France යේ Euro කාසි නිපදවන Monnaie de Paris කියන රජය සතු ආයතනයත් සමඟ එකතු වී පළමු සමරු කාසිය නිර්මාණය කරනවා.

ඉන්පසු අවුරුදු 18ක් ඇතුලත මිලියන 60 කට අධික කාසි ප්‍රමාණයක් සාර්ථකව විකිණී තිබෙනවා. පසුව 2015 දී ඔහු විසින්ම European Central Bank එකත් සමඟ දිගුකාලීන හවුල් සමාගමක් ලෙස කටයුතු කළ සමාගමක් සමඟ එකතු වී මෙම සමරු මුදල් නෝට්ටුව නිර්මාණය කර තිබෙනවා. එය සාමාන්‍ය Euro නෝට්ටුවක් සතු සියලුම අංග සහිතව නිර්මාණය කර තිබීම විශේෂයි. හැම නෝට්ටුවකටම විශේෂ serial number එකක් මේ සමරු නෝට්ටු වලටත් තියනවා. එහි වටිනාකම විදිහට සටහන් කරලා තියෙන්නේ 0 නිසා එය 0 Euro නෝට්ටුව විදිහට හඳුන්වනවා.
 
අද වෙනකොට Europe වල බොහෝ රටවල් වල ඒ ඒ රට වලට විශේෂ ස්ථාන වල රූප සහිතව නිර්මාණය කරපු මෙම 0 Euro නෝට්ටු තියනවා. ඒවාගේ වටිනාකම නම් 0 Euro වලට වඩා වැඩියි. ඒ ඒ රටවල් වලට අනුව එම නෝට්ටුවේ වටිනාකම වෙනස් වෙනවා.
 
To read this post in English: Medium