අම්මා...

මා හඬනා විට ඔබ හිනහුඑකම දවස එදයි,
ඒ ඔබ මෙලොවට මාව බිහිකළ දිනයයි,
ඔබ තුරුලෙම ගෙවුණ ළදරුවිය හරි සොඳුරුයි,
ඔබ ගේ දොර වැඩ කෙරුවේ මා වඩාගෙනයි...

දවසින් දවස ගත වන විට මගේ ළමා කාලේ,
සෙවනැල්ලක් ලෙසිනුයි ඔබ මා පසුපස සිටියේ,
මා මැලි වන විට කරන්න පාඩම් වැඩ ඒ කාලේ,
මා හදන්න ඔබ නිවසේ ගුරුවරියක් වූයේ...

ඉවසීමයි කරුණාවයි ඔබ ලඟ ඇත එමට​,
ඔබ නෑ කීවේ කාටත් හිත රිදෙන්න වචන​,
තරුණියක්ව මා අරභන විට මේ ජීවන ගමන​,
ඔබෙන් උගත ගුණධර්මයි එලිය කළේ මග​...

-තීවරී 
ඡායාරූපය​: KindPNG