සිංහලෙන් ගෙතුම් (Knitting) ඉගෙනගමු...

අද මගේ විනෝදාංශයක් වන ගෙතුම් (Knitting) ගැන මම  ඔයාලට ලියන්න හිතුවා.

මුලින්ම ගෙතුම් ගැන වචනයක් කියන්නම්. මට නම් ගෙතුම් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ගොතන එකම නෙවෙයි. ගෙතීමේ ක්‍රියාවලියට සමවැදුනම ඒක මනසට හරිම සහනයක්. ගෙතීම ඉගෙනගන්න මුලින්ම ලොකු පිරිවැයක් යොදන්න අවශ්‍යය වෙන්නෙත් නෑ. නූල් බෝලයක් (wool) සහ ගෙතුම් ඉදිකටු 2 ක් පමණයි මුලින්ම අවශ්‍යය වෙන්නෙ. මූලික පියවර ඉගෙනගන්න ලොකු වෙලාවක් වැය වෙන්නෙත් නෑ.

ගෙතීම් ගැන ඉගෙනගන්න කැමති අයට වගේම, මගේ පොස්ට් කියවන අනිත් අයටත් ගෙතීම් ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙන්න මේ පොස්ට් එක වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා.

මුලින්ම දැනගන්න​, ගෙතීමේ පියවර 3 යි තියෙන්නේ.
  • Casting On
  • Knitting
  • Casting off

දැන් අපි බලමු Casting On කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැම ගෙතුමක්ම ආරම්භ වෙන්නේ Casting On කිරීමෙන්. ගෙතීම් වලට නිතර භාවිතා වන Casting On ක්‍රම 2 ක් ගැන මම මෙහි සඳහන් කරනවා.
  • Single Cast On
  • Longtail Cast On

Single Cast On

පියවර 1: මුලින්ම නූලෙන් loop එකක් හදාගන්න අවශ්‍යය වෙනවා. ඒකට කියන්නේ slipknot කියලා.පියවර 2: slipknot එක හදාගෙන ඉවර වෙලා, එක් ගෙතුම් ඉදිකටුවක් loop එක හරහා ඇතුල් කරලා, නූලෙන් ඇදලා ඉදිකටුව loop එකට හිර කරගන්න​.


දැන් Cast On කරන්න ඔයාගෙ ඉදිකටුවයි නූලයි ලෑස්ති. මතක තියාගන්න. හැම වෙලාවෙම ගෙතුම කරන්නේ wool බෝලෙට සම්බන්ධ නූලයි. ඒකට කියන්නේ working yarn කියලා.

පියවර 3: දැන් working yarn එක ඔයාගෙ වම් අතේ මාපටැඟිල්ල වටෙන් ඔතාගන්න.​


දැන් ඔයාගෙ වම් අතේ මාපටැඟිල්ල වටෙන් loop එකක් තියනවා.

පියවර 4: ඉන්පසු ඉදිකටුව මාපටැඟිල්ල වටේ ඇති loop එක යටින් ඇතුල් කරලා ඒ හරහා උඩට ගේන්න​.
පියවර 5: ඉන්පසු මාපටැඟිල්ල නිදහස් කරලා working yarn එකෙන් අදින්න​.
පියවර 3 සිට පියවර 5 දක්වා නැවත නැවත කිරීමෙන් ඔයාට අවශ්‍යය මැහුම් ප්‍රමාණයක් Cast On කරගන්න​.
Longtail Cast On

Long tail Cast On ක්‍රමය මගේ ප්‍රියතම Cast On ක්‍රමයයි. මොකද ඒ ක්‍රමයෙන් ලස්සනට දාර නිම වෙනවා. මෙහිදී, ගෙතුම ආරම්භ කරන්න කලින් මුලින්ම wool බෝලෙ කෙළවරෙන් යම්කිසි දිග ප්‍රමණයක් අත්හැරිය යුතුයි. ඒකට කියන්නේ tail yarn කියලා. ඒ දිග ප්‍රමණය Cast On කරන්න ඕන මැහුම් ප්‍රමාණය අනුව තීරණය කරන්න​. නූල ඉදිකටුව වටේ ඔතමිනුත් ඒ දිග ප්‍රමාණය දළ වශයෙන් මැනගන්න පුලුවන්.

පියවර 1: slipknot එකකින් ආරම්භ කරන්න​.


පියවර 2: පහත රූපයේ පෙනෙන විදිහට දකුණු අතෙන් ඉදිකටුව අල්ලාගෙන වම් අතේ මාපටැඟිල්ල හා දඹර ඇඟිල්ල working yarn එක හා tail yarn එක අතරින් ඇතුල් කරන්න​. ඒ වෙලාවෙ මතක තියාගන්න මහපටැඟිල්ල වටේට tail yarn එක එන විදිහටත් දඹර ඇඟිල්ල වටේට working yarn  එක එන විදිහටත් ඇතුලු කරන්න​.


පියවර 3: දකුණු අතේ දඹර ඇඟිල්ලෙන් slipknot එක තද කරලා අල්ලගෙන වම් අතේ මහපටැඟිල්ල හා දඹර ඇඟිල්ලේ මට්ටමට වඩා පහළට ඇදලා අල්ලා ගන්න​.


දැන් වම් අතේ මහපටැඟිල්ල හා දඹර ඇඟිල්ල වටේට loop දෙකක් තියනවා ඇති.

පියවර 4: දැන් ඉදිකටුව දඹර ඇඟිල්ල වටේ තියන loop එකේ එලිය පැත්තෙන් ඇතුල් කරලා loop එක හරහා උඩට ගන්න​.


පියවර 5: ඒ උඩට ගෙනාව ඉදිකටුව පරෙස්සමෙන් අල්ලාගෙන මහපටැඟිල්ල වටේට තියන loop එකේ දඹර ඇඟිල්ල පැත්තට තියන නූල, මහපටැඟිල්ල වටේට තියන loop එක හරහා එලියට ගන්න​.

පියවර 6: දඹර ඇඟිල්ල නිදහස් කරලා working yarn එකෙන් අදින්න​.
පියවර 4 සිට පියවර 6 දක්වා නැවත නැවත කිරීමෙන් ඔයාට අවශ්‍යය මැහුම් ප්‍රමාණයක් Cast On කරගන්න​.


දැන් ඔයාල Cast On කරන ක්‍රම දෙකක් ගැන දන්නවා. හොඳින් පුරුදු වෙන්න​​. අපි පස්සේ ඉගෙනගමු කොහොමද මැහුමක් සම්පුර්ණ කරගන්නෙ කියලා.